Naknada za općekorisne funkcije šuma

Drveće

Prema Zakonu o šumama, pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj  obvezni­ci su plaćanja naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma. To znači da su i sve kategorije obrtnika bez obzira na vrstu obračuna poreza ujedno obveznici plaćanja tog doprinosa iako su do 2012. godine bili oslobođeni od tog davanja.

Naknada se koristi za održavanje općekorisne funkcije šuma čiji su učinci:

–          ekološki – ujednačavanje vodnog režima, proči­šćavanje voda, protuerozijska zaštita, klimatsko pročišćavanje zraka u urbanim sredinama

–          socijalni – zdravstvo i rekreacija, estetska i turi­stička uloga

–          socijalnoekološki – očuvanje genetičkog fonda, biološka raznolikost biljnog i životinjskog svijeta, održavanje prirodnosti šume, proizvodnja kisika i dr.

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se u visini od 0,0265% od ukupnih prihoda ostvarenih u zemlji i inozemstvu bez PDV-a.

Fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak, pla­ćaju naknadu na ukupni primitak iskazan u obrascu KPI bez PDV-a. Fizičke osobe koje plaćaju porez na dohodak paušalno plaćaju naknadu na primitke iska­zane u knjizi prometa (obrazac KP).

Ako je obrt počeo s poslova­njem tijekom godine, naknada se obračunava na prihode ostvarene od početka obavljanja djelat­nosti do kraja godine.

Obračun naknade za prethodnu godinu se sastavlja na propisanom obrascu OKFŠ (u prilogu).

Konačni obračun naknade utvrđene na obrascu OKFŠ treba poslati najkasnije do 30. travnja tekuće godine na adresu: p.p. 900, Ministarstvo poljoprivrede, OKFŠ, 10 001 ZAGREB

Obračunana tromjesečna svota predujma utvrđe­nog u obrascu OKFŠ uplaćuje se u rokovima: 30.04., 30.06.,30.09., 31.12.

Račun na koji se uplaćuju predujmovi i razlika po konačnom obračunu:

IBAN – HR1210010051863000160

Model HR68

Poziv na broj 5126-OIB (uplatitelj)

OKFS obrazac.pdf

OKFS obrazac.xls