Novim Zakonom o šumama više od 181 tisuća korisnika neće plaćati naknadu za opće korisne funkcije šuma (OKFŠ)

Drveće

Od 1. siječnja 2019. većina poduzetnika biti će oslobođena od plaćanja naknade za opće korisne funkcije šuma (KFŠ). To je naknada koju sada plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje u Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost, a to je više od 202 tisuće obveznika. Novim bi se zakonom, pak, od plaćanja OKFŠ-a oslobodilo 90 posto dosadašnjih obveznika, što znači da više 181 tisuća dosadašnjih korisnika neće plaćati ovu naknadu.

Sukladno novom Zakonu o šumama NN 68/18 od 1. siječnja 2019. godine poduzetnici s godišnjim prihodom (primitkom) manjim od 3.000.000,00 kn više neće biti obveznici obračuna i plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Člankom 65. novog Zakona o šumama utvrđena je obveza plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dobit te fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna.

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma će se uplaćivati u državni proračun u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka, a poslove obračuna i naplate naknade će obavljati Financijska agencija u ime Ministarstva.

Članci 65., 66. i 67. Zakona, koji se odnose na obračun i plaćanje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma stupaju na snagu od 01. siječnja 2019. godine, do kad je važeća propisana obveza plaćanja ove naknade prema prethodnom Zakonu o šumama.