Prelazak oporezivanja dohotka na paušalno oporezivanje

Registratori

Podizanjem praga za obrte s paušalnim oporezivanjem dohotka na 300.000,00 kuna godišnjeg prihoda odnosno njegovim izjednačavanjem s pragom za ulazak u sustav PDV-a, došlo je do povećanog interesa obrtnika za ulazak u sustav paušalnog oporezivanja dohotka. Mnoge obrtnike obveznike poreza na dohodak i vođenja poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, a koji imaju godišnje naplaćene prihode manje od 300.000,00 kuna, sve više privlači mogućnost paušalnog oporezivanja dohotka obrta pa razmišljaju o prelasku na taj način oporezivanja. Prije svega to su jednostavnost vođenja poslovnih knjiga, kao i nešto niži troškovi obveznih davanja, naročito doprinosa za obvezna osiguranja obrtnika. Detaljnije o načinu poslovanja obrta s paušalnim oporezivanjem možete se upoznati na web stranici HOK-a u rubrici Obrtnička početnica: https://www.hok.hr/gospodarstvo/obrtnicka_pocetnica/pausalno_oporezivanje_dohotka Dakle, mogućnost prelaska na paušalno oporezivanje dohotka postoji ukoliko su ispunjeni određeni uvjeti, a moguće ju je ostvariti od početka idućeg poreznog razdoblja tj. od 1. siječnja iduće godine.

Uvjeti za paušalno oporezivanje

Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

– da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost

– da  u prethodnom poreznom razdoblju od djelatnosti nije ostvario ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (za 2017.g. iznosi 300.000,00 kn).

Ukoliko obrtnik koji utvrđuje dohodak na temelju poslovnih knjiga ispunjava navedene uvjete, može podnijeti zahtjev nadležnom uredu Porezne uprave za prelazak na paušalno oporezivanje dohotka i prireza porezu na dohodak. Prijavu u registar poreznih obveznika za promjenom načina oporezivanja potrebno je podnijeti do kraja tekuće godine za iduću godinu, a najkasnije do 15. siječnja.

Pri tom uz prijavu u registar poreznih obveznika trebaju priložiti:

–          pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI

–          pregled ukupne svote tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koja prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

Zaključivanje poslovnih knjiga

U slučaju prelaska na paušalno oporezivanje dohotka, porezni obveznik poreza na dohodak obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak. To podrazumijeva da je dužan zatvoriti poslovne knjige i evidencije kao u slučaju likvidacije (zatvaranja) obrtničke djelatnosti, temeljem članka 41. stavka 3. Pravilnika o porezu na dohodak.

To znači da je porezni obveznik obvezan u poreznom razdoblju u kojem je izvršena likvidacija u knjizi primitaka i izdataka iskazati kao primitke i izdatke sljedeće:

  1. poslovne primitke:

–          usporedivu tržišnu vrijednost dugotrajne imovine

–          usporedivu tržišnu vrijednost zaliha robe, proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog i/ili

–          nenaplaćene tražbine od kupaca

  1. poslovne izdatke:

–          knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine prema popisu te imovine u trenutku likvidacije

–          neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću i/ili

–          druge izdatke u svezi s likvidacijom.

Ukoliko je obrtnik u prethodnom poreznom razdoblju bio u sustavu PDV-a, prije likvidacije mora obračunati PDV na sve isporuke, uključujući i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzetima za vlastite potrebe, a za koje je koristio odbitak pretporeza. Porezni obveznici koji  su promijenili način oporezivanja s vođenja poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje, moraju do konca veljače tekuće godine predati prijavu poreza na dohodak (obrazac DOH) za proteklu poreznu godinu u kojoj su utvrđivali dohodak na temelju poslovnih knjiga.

Važno je znati da i paušalni porezni obveznici od 1. srpnja 2017. godine izdaju račune za gotovinsku naplatu putem fiskalnih naplatnih uređaja, kao i obrtnici „dohodaši“, te da prelaskom na paušalno oporezivanje više ne trebaju podnositi izvješće o plaćanju obveznih doprinosa za svoja obvezna osiguranja na obrascu JOPPD.